درباره ما

بسم الله الرحمن الرحیم

کار آفرینی

دنیای امروز را صاحب نظران "عصر تداوم" می نامند عصر تداوم به این معنا است که دیگر تجارب و راه حل های گذشته برای حل مسائل جاری و آینده کارگشانیست و باید به شیوه ای دیگر اندیشید و این نوآوری ها در خصوص سازمان ها نیز صدق می کند لذا باید به دنبال راهکارهای جدید سازمانی با ساختارهای نوین بود تا بتوان کالا و خدمات را با حداقل هزینه و با کیفیت برتر متناسب با نیاز ها و سلیقه های مشتری آن گونه که بازارهای جهانی را تسخیر کند تولید کرد . برای رسیدن به این هدف نیازمند شرکتی موفق در محیطی رقابتی هستیم که آن هم مستلزم داشتن نیروی انسانی پرتوان و خود اتکا است پرسنلی که دارای روحیه ای خلاق و کار آفرین باشند بله درست است کارآفرین و کار آفرین فردی است که با پذیرش خطر (ریسک) طرح جدیدی را اجراء و راه اندازی می کند و گروهی از افراد را در یک تشکل سرپرستی و برای آنها ایجاد اشتغال می کند .

برای کارآفرین کردن یک سازمان گام های بی شماری بایستی برداشته شود که از آن جمله :

اعتقاد به سازمان / ترسیم چشم انداز / شناخت کافی از مشتری/ تجزیه و تحلیل محیط/ محاسبه ی ریسک و ... می باشد

موانعی هم در سر راه کارآفرینی هست که برخی عبارتند از :

بوروکراسی / کنترل های دولتی

 نوآوری 

توانمندی ایجاد تغییر در فرآیندها و روش های موجود هم چنین راهی برای دستیابی به توسعه ی پایدار است و یا اینکه نوآوری اخذ ایده خلاق و تبدیل آن به محصولات خدمات و روش های جدید عملیات است

بنابراین کاملاً پیداست که باید "نوآوری پایدار" را در ضمیر جامعه نهادینه کرد . از آن جایی که برای دستیابی به جامعه ی آرمانی توجه به نوآوری و شکوفایی مهم جلوه می کند با شناسایی عوامل شکست نوآوری و عوامل تسهیل کننده آن می توان در راستای اهداف و متعالی جامعه گام برداشت به طور کلی شاخص های نوآوری چارچوبی را به ما معرفی می کنند که می توان نوآوری را با سرعت روزافزون از طریق توجه به آنها افزایش داد از جمله ی این موارد عبارتند از: چالش ها، مشتری، خلاقیت، نظارت، همکاری ، ارتباطات و فرهنگ

در مدل سازمان های فراجو و دانش آفرین مدیر با تغییر در ترتیبات سازمانی بسته ی فراهم می کند تا کارکنان ظرفیت های خود را در جهت نیل به اهداف سازمانی توسعه و بهبود بخشند .

خلاقیت

یعنی تلاش برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید به تعبیر دیگر خلاقیت توانایی پرورش یا بوجود آوردن یک اندیشه و فکر نو است

خلاقیت عبارت است از طی کردن راهی تازه یا پیمودن راه طی شده قبلی به روش نوین و خلاقیت سازمانی به معنی ارائه ی فکر و طرحی نوین برای بهبود و ارتقاء کمیت یا کیفیت فعالیت های سازمان است به طور مثال افزایش بهره وری، تولیات خدمات کاهش هزینه ها، تولید یا خدمات به روش بهتر